REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ realito.pl

 • 1. Postanowienia ogólne
 • 2. Rejestracja konta użytkownika
 • 3. Podstawowe funkcjonalności serwisu
 • 4. Dodawanie ogłoszeń
 • 5. Tokeny
 • 6. Newsletter
 • 7. Postępowanie reklamacyjne
 • 8. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
 • 9. Prawo dostąpienia od umowy
 • 10. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 • 11. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
 • 12. Warunki publikacji treści przez użytkowników
 • 13. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
 • 14. Postanowienia końcowe
 • 15. Definicje użyte w regulaminie
 • Załącznik - Formularz odstąpienia od umowy
 • Załącznik - Formularz reklamacyjny

 

§1. Postanowienia ogólne
 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom emisji i odczytu Ogłoszeń, stanowiących reklamy a nie oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników.
 5. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 6. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. dostępem do Konta Użytkownika.
 8. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 9. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

§2. Rejestracja konta użytkownika
 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika, zamówieniami, a także publicznie widocznym profilem Użytkownika.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

 

§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu
 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące bezpłatne funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie wyszukiwarki Ogłoszeń,
  2. wysłanie wiadomości do Ogłoszeniodawcy,
  3. udostępnienie oferty reklamowej Ogłoszenia w mediach społecznościowych,
  4. udostępnienie mapy,
  5. udostępnienie kalkulatora rentowności.
 2. Aby wyszukać Ogłoszenia w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego, w zakresie wybranych kryteriów.
 3. Aby wysłać wiadomość do Ogłoszeniodawcy, można skorzystać z funkcjonalności dostępnej w obszarze strony internetowej zawierającej Ogłoszenie. Ogłoszeniodawca może udzielić odpowiedzi przy użyciu funkcjonalności Serwisu albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 4. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia Ogłoszenia w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze Ogłoszenia. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
 5. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy kliknąć tekst "Pokaż na mapie" na stronie zawierającej Ogłoszenie. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji przedmiotu Ogłoszenia.
 6. Aby dokonać analizy rentowności i przewidywanego rocznego dochodu z nieruchomości, należy użyć kalkulatora rentowności. W celu skorzystania z tej funkcjonalności wymagane jest uzupełnienie poszczególnych pól określonymi wartościami.

 

§4. Dodawanie ogłoszeń
 1. Przedmiotem Usługi dodania Ogłoszenia jest udostępnienie Użytkownikowi na czas oznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu, w celu umieszczenia ogłoszenia o nieruchomościach.
 2. Dodanie Ogłoszenia przez zarejestrowanego Użytkownika jest możliwe po wykupieniu Tokena.
 3. Opublikowanie jednego Ogłoszenia na okres 60 dni jest równe wartości jednego Tokena.
 4. Rozpoczęcie zamówienia Usługi dodania Ogłoszenia następuje poprzez użycie właściwej funkcjonalności („Dodaj ogłoszenie”).
 5. W celu kontynuacji zamówienia Usługi należy uzupełnić wymagane pola formularza „Dodaj ogłoszenie”, poprzez uzupełnienie wszystkich pól obowiązkowych oraz ewentualnie pól dobrowolnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących dodawanego Ogłoszenia danych.
 6. W Ogłoszeniu Użytkownik może zamieścić informacje o przedmiocie Ogłoszenia, cenę, fotografie, adres i informacje dodatkowe o nieruchomości. Użytkownik jest zobowiązany wprowadzić informacje prawdziwe, kompletne, dotyczące przedmiotu Ogłoszenia i zgodne z jego aktualnym stanem fizycznym i prawnym.
 7. Użytkownik korzystający z niniejszej Usługi, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich, zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawo do rozporządzania nimi i nie są one przedmiotem własności osób trzecich. Jednocześnie udziela Usługodawcy licencji na ich użycie w obszarze Serwisu, w celu świadczenia Usługi.
 8. Wprowadzone przez Użytkownika informacje będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwania Serwisu.
 9. Zamówienie Usługi wymaga zatwierdzenia wprowadzonych danych, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj ogłoszenie”. Przedmiotem Usługi jest dodanie Ogłoszenia do zasobów Serwisu.
 10. Użytkownik ma prawo edytować treść Ogłoszenia za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Konta Użytkownika poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
 11. Ogłoszenie może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez użycie funkcjonalności „Usuń” dostępnej w panelu „Moje ogłoszenia” w obrębie Konta Użytkownika.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Użytkownika.
 14. Warunkiem skorzystania z niniejszej Usługi jest rejestracja Konta Użytkownika oraz zalogowanie.

 

§5. Płatności
 1. Usługodawca pobiera opłaty z tytułu udostępnienia infrastruktury Serwisu w celu publikacji i emisji Ogłoszeń.
 2. Płatności z tytułu świadczonych Usług realizowane są z zastosowaniem modułu portfela, przy użyciu zgromadzonych w nim środków pieniężnych w formie Tokenów.
 3. Wartość płatności z tytułu świadczonych Usług jest ustalana na podstawie cen opublikowanych na stronie internetowej Serwisu.
 4. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają wartość prowizji należnej Usługodawcy od Użytkownika oraz prowizji należnej operatorowi zewnętrznego systemu płatności.
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 6. Usługodawca umożliwia płatności z tytułu świadczonych Usług, przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Stripe, obsługiwanego przez Stripe Payments Europe, Ltd. z siedzibą w Irlandii przy 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia.
 8. Użytkownik może zażądać otrzymania faktury VAT, której doręczenie następuje w formie elektronicznej, na żądanie Użytkownika.
 9. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Zwrot płatności następuje przy na rachunek bankowy Ogłoszeniodawcy, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§6. Newsletter
 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie Usługi newsletter.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

 

§7. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.
 4. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 6. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

 

§8. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE,
  2. skorzystania z pomocy krajowych instytucji wspierających konsumentów, np. The Ombudsman Service, prowadzonego pod adresem URL https://www.ombudsman-services.org/.
 2. Konsument na terenie Polski posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 4. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 5. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 7. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 

§9. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  1. na podstawie art. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w przypadku, gdy Użytkownik nie jest Konsumentem,
  2. na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w przypadku, gdy Usługodawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (VENTURE STREET LTD, 49 Station Rd, BN26 6EA Polegate, Wielka Brytania, kontakt@realito.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§10. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

 

§11. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

 

§12. Warunki publikacji treści przez użytkowników
 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu i mediach społecznościowych Usługodawcy, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, a wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik oświadcza, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik jest zobowiązany do posiadania zgód tych osób lub innej podstawy prawnej do publikacji wizerunku.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. niezgodnych z prawem,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§13. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

§14. Postanowienia końcowe
 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§15. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Ogłoszenie to oferta reklamowa zamieszczona w obszarze Serwisu, dotycząca nieruchomości. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: realito.pl.

Token to wirtualny środek płatności umożlwiający opłacenie publikacji Ogłoszenia w obszarze Serwisu.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Realito Ltd, spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 0044 7977777497 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@realito.pl.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.


ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: VENTURE STREET LTD, 49 Station Rd, BN26 6EA Polegate, Wielka Brytania | kontakt@realito.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.


ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: VENTURE STREET LTD, 49 Station Rd, BN26 6EA Polegate, Wielka Brytania

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:


Podpis składającego: